Quang cao giua trang
vanban ntm 1

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
2 Số 9787/VPCP-KSTT 09/10/2018 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
3 Số 173/TB-VPCP 10/05/2018 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
4 Số 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
5 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
6 596/VPĐP-TTHTQT 18/09/2017 V/v Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
7 Số 8464/BC-VPCP 11/08/2017 Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai
8 Số 353/TB-VPCP 11/08/2017 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
9 Số 2986/QĐ-BNN-VPĐP 12/07/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
10 Số 5842/BNN-VPĐP 18/07/2017 V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
11 Số 6568/VPCP-KTTH 26/06/2017 Gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
12 Số 886/QĐ-TTg 16/06/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
13 2347/QĐ-BNN-VPĐP 08/06/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ)
14 Số 4914/BNN-VPĐP 15/06/2017 Xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm
15 Số 712/QĐ-TTg 26/05/2017 Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
16 Số 619/QĐ-TTg 08/05/2017 Quyết định ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
17 số 676/QĐ-TTg 18/05/2017 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
18 Số 680/QĐ-TTg 19/05/2017 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020"
19 Số 1804/QĐ-BNN-VPĐP 12/05/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
20 Số 12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
21 Số 556/QĐ-BKHĐT 19/04/2017 Quyết định về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
22 Số 442/QĐ-TTg 11/04/2017 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
23 Số 05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
24 Số 01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
25 Số 1247/BNN-KTHT 10/02/2017 Về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017
26 Số 32/TB-VPCP 24/01/2017 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
27 Số 218-NQ/BCSĐ 25/01/2017 Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016-2020
28 Số 5131/QĐ-BCT 30/12/2016 Quyết định Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
29 Số 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
30 Số 36/CT-TTg 30/12/2016 Chỉ thị về việc đấy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
31 Số 5480/QĐ-BNN-KTHT 29/12/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Đào tao nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
32 Số 11161/BNN-VPĐP 28/12/2016 Về việc tạm thời hướng dẫn phân bổ kế hoạch vốn NSTW năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới
33 Số 2540/QĐ-TTg 30/12/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
34 Số 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Quyết định Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
35 Số 558/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định về việc Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
36 Số 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
37 Số 4168/QĐ-BNN-VPĐP 13/10/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
38 Số 4322/BVHTTDL-VHCS 25/10/2016 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
39 số 2176/HD-BTĐKT 31/10/2016 Hướng dẫn đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
40 Số 4293/QĐ-BCT 28/10/2016 Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
41 Số 4072/QĐ-BNN-VPĐP 05/10/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
42 Số 1572/QĐ-TTg 09/08/2016 Quyết định về việc ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh
43 Số 2001/QĐ-TTg 20/10/2016 Quyết định về việc hưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
44 Số 592/QĐ-TTg 06/04/2016 Quyết định về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
45 Số 1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
46 Số 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016 Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
47 QĐ 1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Văn bản nông thôn mới

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:436 | lượt tải:150

03/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020

Lượt xem:431 | lượt tải:173

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:613 | lượt tải:214

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:985 | lượt tải:174

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:559 | lượt tải:209

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:631 | lượt tải:743

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:1543 | lượt tải:302

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:832 | lượt tải:225

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:555 | lượt tải:192

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:945 | lượt tải:260
ntm
bo chi so
vay von
chuong trinh nong thon moi
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây