Quang cao giua trang
vanban ntm 1

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lào Cai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 417/UBND-NLN 06/02/2020 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020
2 03/KH-UBND 08/01/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020
3 Số 1992/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020
4 2839/UBND-NLN 24/06/2019 V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019
5 3821/QĐ-UBND 26/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
6 76 /UBND-NLN 06/01/2019 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019
7 Số 282/TB-VPUBND 23/07/2018 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018
8 1715/QĐ-UBND 10/05/2018 Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
9 Số 140/TB-VPUBND 19/04/2018 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý I năm 2018
10 Số 338/KH-BCĐ 27/12/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2018
11 Số 51/KH-UBND 06/02/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2018
12 5349/QĐ-UBND 29/11/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
13 Số 4750/UBND-QLĐT 05/10/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư CSHT thuộc Chương trình MTQG năm 2017
14 Số 351/TB-VPUBND 10/10/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại hội nghị trực tuyến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý III năm 2017
15 Số 30/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tình Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
16 Số 4271/UBND-TH 06/09/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/8/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm
17 Số 4150/UBND-QLĐT 28/08/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2017
18 Số 264/KH-UBND 24/10/2016 Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
19 242/KH-UBND 08/09/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
20 số 258/TB-VPUBND 30/07/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong tại Hội nghị trực tuyến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững quý II năm 2017
21 Số 3598/UBND-VX 27/07/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/Ct-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
22 Số 3277/UBND-KT 11/07/2017 V/v tháo gỡ khó khăn trong khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới
23 Số 3203/UBND-TH 06/07/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24 Số 13/CT-UBND 05/07/2017 Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai
25 Số 197/KH-UBND 05/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26 Số 1686/QĐ-UBND 17/05/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững hàng năm, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
27 Số 1631/QĐ-UBND 11/05/2017 Quyết định ban hành Danh mục loại dự án áp dụng Quy chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28 Số 139/KH-UBND 14/05/2017 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 17/3/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
29 Số 01/NQLT/UBND-MTTQ 13/04/2017 Nghị quyết liên tịch Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30 Số 120/TB-VPUBND 12/04/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững quý I năm 2017
31 Số 112/KH-UBND 13/04/2017 Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thưc phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
32 Số 134/2016/QĐ-UBND 19/12/2016 Quyết định Ban hành Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
33 số 143/2016/QĐ-UBND 19/12/2016 Quyết định ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
34 Số 60/KH-UBND 05/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
35 Số 58/TB-VPUBND 01/03/2017 Thông báo kết luận đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/02/2017
36 Số 518/QĐ-UBND 15/02/2017 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh năm 2017
37 Số 134/UBND-NLN 11/01/2017 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017
38 Số 19/CT-UBNB 29/12/2016 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2017
39 Số 4758/QĐ-UBND 29/12/2016 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
40 Số 298/KH-UBND 04/12/2016 Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
41 Số 791/QĐ-UBND 22/03/2016 Quyết định Về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
42 Số 736/QĐ-UBND 24/03/2015 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai
43 Số 353/QĐ-UBND 02/02/2016 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
44 Số 4126/QĐ-UBND 20/11/2016 Quyết định điều chỉnh quy mô, kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
45 17/QĐ-UBND 20/03/2016 Quyết định Ban hành Quy định về phong trào thi đua " Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
46 Số 45/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
Văn bản nông thôn mới

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:337 | lượt tải:124

03/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020

Lượt xem:339 | lượt tải:146

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:525 | lượt tải:195

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:798 | lượt tải:160

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:504 | lượt tải:192

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:560 | lượt tải:720

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:1336 | lượt tải:275

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:679 | lượt tải:205

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:478 | lượt tải:174

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:811 | lượt tải:242
ntm
bo chi so
vay von
chuong trinh nong thon moi
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây