Nông thôn mới Lào Cai

http://nongthonmoilaocai.vn


Các chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp và PTNT

I. Các chính sách của Trung ương
1. Lĩnh vực trồng trọt
Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ
Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ
2. Lĩnh vực chăn nuôi
Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 058/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
3. Lĩnh vực thủy sản
Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
4. Lĩnh vực lâm nghiệp
Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
5. Lĩnh vực phát triển nông thôn
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2015 của Chính phủ
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ
6. Lĩnh vực thủy lợi
Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ
7. Lĩnh vực chung
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ

II. Chính sách của tỉnh
Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 39/2020/NĐ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây