Quang cao giua trang
vanban ntm 1

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản của tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 417/UBND-NLN 06/02/2020 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020
2 03/KH-UBND 08/01/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020
3 Số 1992/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020
4 2839/UBND-NLN 24/06/2019 V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019
5 3821/QĐ-UBND 26/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
6 76 /UBND-NLN 06/01/2019 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019
7 Số 282/TB-VPUBND 23/07/2018 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018
8 1715/QĐ-UBND 10/05/2018 Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
9 Số 140/TB-VPUBND 19/04/2018 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý I năm 2018
10 Số 338/KH-BCĐ 27/12/2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2018
11 Số 51/KH-UBND 06/02/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2018
12 số 06/VPĐP-HCTH 10/01/2018 V/v Đề nghị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động 05 phong trào thi đua năm 2018
13 Số 21/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết Ban hành quy định về Cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14 5349/QĐ-UBND 29/11/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
15 Số 189/VPĐP-KHTT 16/10/2017 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch vốn giao theo Quyết định 1953/QĐ-UBND ngày 09/5/2017
16 Số 191/VPĐP-KHTT 16/10/2017 V/v hướng dẫn quy trình xét chuẩn Nông thôn mới cấp xã
17 Số 187/VPĐP-KHTT 16/10/2017 V/v báo cáo kết quả giúp đỡ xã và hồ sơ đánh giá lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
18 Số 711/STP-PBGDPL 10/10/2017 V/v hướng dẫn tiêu chí 18.5 về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
19 Số 2789/SXD-QHKT 12/10/2017 V/v đánh giá thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017, do Sở Xây dựng phụ trách
20 Số 4750/UBND-QLĐT 05/10/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư CSHT thuộc Chương trình MTQG năm 2017
21 Số 351/TB-VPUBND 10/10/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại hội nghị trực tuyến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý III năm 2017
22 Số 30/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tình Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20/12
23 Số 4271/UBND-TH 06/09/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/8/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm
24 Số 613/STP-PBGDPL 20/09/2017 V/v tăng cường thực hiện công tác hương ước, quy ước
25 Số 2359/SXD-QHKT 31/08/2017 V/v tổ chức lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã NTM và điều chỉnh, bổ sung quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã
26 Số 4150/UBND-QLĐT 28/08/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2017
27 Số 32-CT/TU 20/08/2017 Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28 Số 681/QĐ-SNN 06/08/2017 Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
29 Số 264/KH-UBND 24/10/2016 Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020
30 242/KH-UBND 08/09/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
31 số 258/TB-VPUBND 30/07/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong tại Hội nghị trực tuyến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững quý II năm 2017
32 Số 3598/UBND-VX 27/07/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/Ct-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
33 Số 03/2017/NQ-HĐND 16/07/2017 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương V Quy định điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/1
34 Số 05/2017/NQ-HĐND 16/07/2017 Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
35 số 04/2017/NQ-HĐND 16/07/2017 Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
36 Số 13/NQ-HĐND 16/07/2017 Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
37 Số 3277/UBND-KT 11/07/2017 V/v tháo gỡ khó khăn trong khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới
38 Số 100/TB-SNN 06/07/2017 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
39 Số 3203/UBND-TH 06/07/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
40 Số 13/CT-UBND 05/07/2017 Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai
41 Số 197/KH-UBND 05/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
42 Số 1095/SNN-KH 19/06/2017 Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc tại Lào Cai
43 Số 77/KH-BCĐ 12/06/2017 Kế hoạch triển khai rà soát Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
44 907/BCĐ-VPĐP 23/05/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã dự kiến hoàn thành nông thôn mới năm 2017
45 Số 1686/QĐ-UBND 17/05/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững hàng năm, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
46 Số 141/KH-UBND 15/05/2017 Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4 về Điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020
47 Số 1631/QĐ-UBND 11/05/2017 Quyết định ban hành Danh mục loại dự án áp dụng Quy chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
48 Số 139/KH-UBND 14/05/2017 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 17/3/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
49 Số 1222-TB/TU 18/04/2017 Thông báo số 1222-TB/TU của Tỉnh ủy
50 Số 01/NQLT/UBND-MTTQ 13/04/2017 Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/UBND-MTTQ
Văn bản nông thôn mới

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:436 | lượt tải:150

03/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020

Lượt xem:431 | lượt tải:173

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:613 | lượt tải:214

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:985 | lượt tải:174

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:559 | lượt tải:208

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:631 | lượt tải:743

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:1543 | lượt tải:302

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:832 | lượt tải:225

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:555 | lượt tải:192

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:945 | lượt tải:260
ntm
bo chi so
vay von
chuong trinh nong thon moi
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây