Quang cao giua trang
vanban ntm 1

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 417/UBND-NLN 06/02/2020 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020
2 2839/UBND-NLN 24/06/2019 V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019
3 76 /UBND-NLN 06/01/2019 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019
4 Số 9787/VPCP-KSTT 08/10/2018 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
5 1345/BNN-VPĐP 07/02/2018 V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
6 số 06/VPĐP-HCTH 10/01/2018 V/v Đề nghị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động 05 phong trào thi đua năm 2018
7 Số 189/VPĐP-KHTT 16/10/2017 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch vốn giao theo Quyết định 1953/QĐ-UBND ngày 09/5/2017
8 Số 191/VPĐP-KHTT 16/10/2017 V/v hướng dẫn quy trình xét chuẩn Nông thôn mới cấp xã
9 Số 187/VPĐP-KHTT 16/10/2017 V/v báo cáo kết quả giúp đỡ xã và hồ sơ đánh giá lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
10 Số 711/STP-PBGDPL 10/10/2017 V/v hướng dẫn tiêu chí 18.5 về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
11 Số 2789/SXD-QHKT 12/10/2017 V/v đánh giá thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017, do Sở Xây dựng phụ trách
12 Số 4750/UBND-QLĐT 05/10/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư CSHT thuộc Chương trình MTQG năm 2017
13 596/VPĐP-TTHTQT 17/09/2017 V/v Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
14 Số 4271/UBND-TH 06/09/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/8/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm
15 Số 613/STP-PBGDPL 20/09/2017 V/v tăng cường thực hiện công tác hương ước, quy ước
16 Số 2359/SXD-QHKT 31/08/2017 V/v tổ chức lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã NTM và điều chỉnh, bổ sung quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã
17 Số 4150/UBND-QLĐT 28/08/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2017
18 Số 3598/UBND-VX 27/07/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/Ct-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
19 Số 5842/BNN-VPĐP 17/07/2017 V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
20 Số 3277/UBND-KT 11/07/2017 V/v tháo gỡ khó khăn trong khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới
21 Số 6568/VPCP-KTTH 25/06/2017 Gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
22 Số 3203/UBND-TH 06/07/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23 Số 1095/SNN-KH 19/06/2017 Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc tại Lào Cai
24 Số 4914/BNN-VPĐP 14/06/2017 Xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm
25 907/BCĐ-VPĐP 23/05/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã dự kiến hoàn thành nông thôn mới năm 2017
26 Số 2038/BGDĐT-CSVCTBTH 11/05/2017 Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, triển khai nhiệm vụ GD&ĐT giai đoạn 2016-2020.
27 749 /SXD-QHKT 03/04/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 1, tiêu chí số 9 và tiểu tiết 17.4 trong tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28 Số 627/HD-STNMT 30/03/2017 Hướng dẫn đánh giá, thẩm định và công nhận xã hoàn thành Tiêu chí 17-Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29 Số 367/SLĐTBXH-BTXH 20/03/2017 Về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chí nông thôn mới do ngành Lao động-TBXH phụ trách giai đoạn 2017-2020
30 Số 231/SNV-XDCQ 30/03/2017 V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 18, Chương trình MTQG XDNTM, giai đoạn 2016-2020
31 Số 155/STTTT-KHTH 16/03/2017 V/v hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020.
32 Số 517/SKH-ĐKKD 15/03/2017 V/v hướng dẫn đánh giá, thẩm định tiêu chí " Tổ chức sản xuất" tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
33 Số 443/SNN-KH 16/03/2017 V/v khẩn trương xây dựng dự toán chi tiết thực hiện 08 dự án trọng tâm năm 2017 thuộc Đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp
34 Số 222/SVHTTDL-NSVH&GĐ 09/03/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
35 Số 41/CV-CTK 13/03/2017 V/v rà soát đánh giá tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai
36 Số 322/SGD&ĐT-KHTC 09/03/2017 V/v Đánh giá thực hiện tiêu chí số 5, 14 của bộ tiêu chí quốc gia về NTM
37 Số 343/BCĐ-VPĐP 05/03/2017 V/v rà soát đánh giá tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai
38 Số 1247/BNN-KTHT 09/02/2017 Về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017
39 Số 134/UBND-NLN 11/01/2017 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017
40 Số 11161/BNN-VPĐP 27/12/2016 Về việc tạm thời hướng dẫn phân bổ kế hoạch vốn NSTW năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới
41 Số 4322/BVHTTDL-VHCS 24/10/2016 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Văn bản nông thôn mới

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:337 | lượt tải:124

03/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020

Lượt xem:339 | lượt tải:146

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:525 | lượt tải:195

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:798 | lượt tải:160

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:504 | lượt tải:192

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:560 | lượt tải:720

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:1336 | lượt tải:274

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:679 | lượt tải:204

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:478 | lượt tải:174

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:811 | lượt tải:242
ntm
bo chi so
vay von
chuong trinh nong thon moi
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây