Quang cao giua trang
vanban ntm 1

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1397/TB-BNN-VPĐP 29/02/2024 Dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2 179-KH/BTGTU 11/01/2024 Kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn sách "Gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hoá
3 22/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết Ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4 1144/QĐ-UBND 01/06/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về "Thôn nông thôn mới" và Bộ tiêu chí "Thôn kiểu mẫu" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
5 2075/QĐ-UBND 20/09/2022 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" , "Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
6 3693/UBND-NLN 10/08/2022 V/v Mẫu hồ sơ thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
7 4068/UBND-NLN 25/08/2021 V/v phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2021
8 3421/UBND-NLN 27/07/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021
9 3586/UBND-NLN 03/08/2021 V/v hoàn thiện hồ sơ giao kế hoạch vốn đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021
10 3475/UBND-NLN 29/07/2021 V/v tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021
11 1885/UBND-NLN 11/05/2021 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2021
12 893/UBND-NLN 12/03/2021 V/v hướng dẫn xây dựng, thực hiện Đề án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao
13 1037/BXD-QHKT 30/03/2021 V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM trong năm 2021
14 2491/BNN-VPĐP 04/05/2021 V/v khen thưởng công trình phúc lợi theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15 1755/UBND-NLN 05/05/2021 V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
16 645/UBND-NLN 25/02/2021 V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
17 160/UBND_NLN 14/01/2021 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021
18 417/UBND-NLN 07/02/2020 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020
19 2839/UBND-NLN 25/06/2019 V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019
20 76 /UBND-NLN 07/01/2019 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019
21 Số 9787/VPCP-KSTT 09/10/2018 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
22 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
23 số 06/VPĐP-HCTH 11/01/2018 V/v Đề nghị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động 05 phong trào thi đua năm 2018
24 Số 189/VPĐP-KHTT 17/10/2017 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch vốn giao theo Quyết định 1953/QĐ-UBND ngày 09/5/2017
25 Số 191/VPĐP-KHTT 17/10/2017 V/v hướng dẫn quy trình xét chuẩn Nông thôn mới cấp xã
26 Số 187/VPĐP-KHTT 17/10/2017 V/v báo cáo kết quả giúp đỡ xã và hồ sơ đánh giá lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
27 Số 711/STP-PBGDPL 11/10/2017 V/v hướng dẫn tiêu chí 18.5 về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
28 Số 2789/SXD-QHKT 13/10/2017 V/v đánh giá thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017, do Sở Xây dựng phụ trách
29 596/VPĐP-TTHTQT 18/09/2017 V/v Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
30 Số 4271/UBND-TH 07/09/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/8/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm
31 Số 613/STP-PBGDPL 21/09/2017 V/v tăng cường thực hiện công tác hương ước, quy ước
32 Số 2359/SXD-QHKT 01/09/2017 V/v tổ chức lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã NTM và điều chỉnh, bổ sung quy định quản lý quy hoạch xây dựng xã
33 Số 3598/UBND-VX 28/07/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/Ct-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
34 Số 5842/BNN-VPĐP 18/07/2017 V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
35 Số 6568/VPCP-KTTH 26/06/2017 Gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
36 Số 3203/UBND-TH 07/07/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
37 Số 1095/SNN-KH 20/06/2017 Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc tại Lào Cai
38 Số 4914/BNN-VPĐP 15/06/2017 Xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm
39 907/BCĐ-VPĐP 24/05/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã dự kiến hoàn thành nông thôn mới năm 2017
40 Số 2038/BGDĐT-CSVCTBTH 12/05/2017 Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, triển khai nhiệm vụ GD&ĐT giai đoạn 2016-2020.
41 749 /SXD-QHKT 04/04/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 1, tiêu chí số 9 và tiểu tiết 17.4 trong tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
42 Số 627/HD-STNMT 31/03/2017 Hướng dẫn đánh giá, thẩm định và công nhận xã hoàn thành Tiêu chí 17-Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
43 Số 231/SNV-XDCQ 31/03/2017 V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 18, Chương trình MTQG XDNTM, giai đoạn 2016-2020
44 Số 155/STTTT-KHTH 17/03/2017 V/v hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020.
45 Số 517/SKH-ĐKKD 16/03/2017 V/v hướng dẫn đánh giá, thẩm định tiêu chí " Tổ chức sản xuất" tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020
46 Số 443/SNN-KH 17/03/2017 V/v khẩn trương xây dựng dự toán chi tiết thực hiện 08 dự án trọng tâm năm 2017 thuộc Đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp
47 Số 222/SVHTTDL-NSVH&GĐ 10/03/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
48 Số 41/CV-CTK 14/03/2017 V/v rà soát đánh giá tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai
49 Số 322/SGD&ĐT-KHTC 10/03/2017 V/v Đánh giá thực hiện tiêu chí số 5, 14 của bộ tiêu chí quốc gia về NTM
50 Số 343/BCĐ-VPĐP 06/03/2017 V/v rà soát đánh giá tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

1106/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mưới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:66 | lượt tải:38

1397/TB-BNN-VPĐP

Thông báo dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ thực hiên CTMTQG xây dựng NTM năm 2024 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Lượt xem:149 | lượt tải:54

179-KH/BTGTU

Kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn sách "Gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hoá

Lượt xem:207 | lượt tải:67

07/KH-BCĐ

Kế hoạch truyền thông thực hiện chương MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024

Lượt xem:230 | lượt tải:80

14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:737 | lượt tải:249

339/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:791 | lượt tải:266

3572/QĐ-BNN-KH

Quyết định Phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem:827 | lượt tải:414

2075/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" , "Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:753 | lượt tải:247

số 283/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Lượt xem:678 | lượt tải:207

số 282/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:536 | lượt tải:273
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây