Quang cao giua trang

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2023

Chủ nhật - 05/11/2023 22:10
Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nội dung, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2023 theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 5634/UBND-TH ngày 03/11/2023 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG những tháng cuối năm 2023.

Văn bản nêu rõ, đến nay nhiều nội dung, nhiệm vụ tiến độ thực hiện các chương trình MTQG còn chậm, nhất là các nội dung liên quan đến giải ngân. Lũy kế vốn kế hoạch thực hiện năm 2023 đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh mới giải ngân 578.629/1.935.730 triệu đồng, đạt 29,8% kế hoạch trung ương giao (trong đó, vốn đầu tư giải ngân đạt 60% kế hoạch, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 9,2% kế hoạch). Một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần triển khai còn rất chậm như: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất; sắp xếp dân cư; hỗ trợ phát triển sản xuất; khởi nghiệp kinh doanh; hỗ trợ khoán và bảo vệ rừng; đào tạo tập huấn,…

Kế hoạch vốn năm 2024 Trung ương dự kiến giao rất lớn gần 1.700 tỷ đồng; do đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 03 giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm 2023:

Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai chương trình MTQG

Nâng cao vai trò của thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Các đồng chí Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc có tính chủ quan tại địa phương.

Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các tiêu chí, nội dung, nhiệm vụ, tiểu dự án, dự án thành phần các chương trình MTQG đã được UBND tỉnh phân công chủ trì thực hiện tại Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 27/10/2022. Chủ động giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh (nếu vượt thẩm quyền của cơ quan, đơn vị) các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nội dung được giao chủ trì.

Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực hiện các chương trình MTQG

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành về thực hiện các chương trình MTQG; chỉ ra những quy định còn bất cập trong thực tiễn triển khai, từ đó sửa đổi, bổ sung ngay những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng nội dung, dự án không triển khai được do chưa có quy định hướng dẫn của ngành, đơn vị mình. 

Tăng cường chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2023

Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh: Xác định việc thực hiện các chương trình MTQG là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị, Nhân dân cùng tham gia thực hiện; nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình có hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện các chương trình MTQG, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình.

anh tin bai

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện công trình tại địa phương (ảnh minh họa).

Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, đề xuất điều chỉnh gửi cơ quan thường trực các chương trình MTQG tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Quyết định 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022; Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc đã không kịp thời rà soát và đề xuất điều chỉnh.

Công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp huyện cần chi tiết cụ thể đến mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ theo từng lĩnh vực, từng dự án thành phần. Nghiên cứu thành lập tổ công tác hoặc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi sát sao, chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công.

Chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chức năng cùng cấp thực hiện: Tập trung công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tạo quy đất ở, đất sản xuất gắn kết với công tác quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư cho từng địa bàn. Đẩy nhanh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, trong đó ưu tiên cho các hộ thuộc đối tượng trong kế hoạch các chương trình MTQG được hỗ trợ nhà ở.

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kiên quyết rà soát, điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng mắc về thủ tục sang thực hiện dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao và báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương trong việc thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật; định kỳ hằng tháng, cập nhật giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, bảo đảm sát với giá thị trường, tổng hợp cung cấp thông tin gửi về các Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài chính trước ngày 25 hằng tháng để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.

Các sở, ban, ngành (chủ đầu tư) và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch chi tiết, cam kết giải ngân vốn đối với từng dự án, từng nguồn vốn theo từng tháng, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021, 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 và giải ngân trên 90% kế hoạch vốn giao năm 2023; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư), Sở Tài chính (đối với vốn sự nghiệp) trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp chung. Định kỳ hằng tuần các đơn vị được giao dự toán, UBND cấp huyện báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định và ngay sau khi có khối lượng; chủ động rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2023 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, gây lãng phí nguồn vốn và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn các chương trình MTQG năm 2023.

Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: (1) Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; (2) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (3) Yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết chấm dứt Hợp đồng với các nhà thầu hoặc bổ sung thêm nhà thầu phụ trong trường hợp đơn vị không bảo đảm tiến độ, chất lượng; (4) Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan được giao quản lý dự án về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2023.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng khảo sát, cập nhật giá vật liệu xây dựng để công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan thường trực các chương trình MTQG đôn đốc, tổng hợp tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình MTQG hằng tuần của các đơn vị được giao dự toán, UBND cấp huyện; báo cáo UBND tỉnh các đơn vị chậm tiến độ, chậm giải ngân, để làm cơ sở UBND tỉnh điều hành, khen thưởng, kỷ luật. Tăng cường và nâng cao công tác quản lý giá vật liệu xây dựng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về giá của các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.  Bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho các dự án theo kế hoạch triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thanh, quyết toán khi có phản ánh của các cơ quan, đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo kết quả giải ngân vốn các chương trình MTQG của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh. Phối hợp với cơ quan thường trực các chương trình MTQG đôn đốc, tổng hợp tiến độ giải ngân vốn đầu tư hằng tuần của các đơn vị chủ đầu tư, UBND cấp huyện. Đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2023, làm cơ sở UBND tỉnh điều hành, khen thưởng, kỷ luật. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan thường trực các chương trình MTQG và đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo cập nhật kết quả phân bổ, giao và tổ chức thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 gửi UBND tỉnh trước ngày 18 hằng tháng, để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2023.

Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của đơn vịnhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán. Báo cáo kết quả giải ngân vốn các chương trình MTQG của từng cơ quan, đơn vị, địa phương hằng tuần, tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

Nguồn tin: Theo CTTĐT tỉnh Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

1106/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mưới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:66 | lượt tải:38

1397/TB-BNN-VPĐP

Thông báo dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ thực hiên CTMTQG xây dựng NTM năm 2024 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Lượt xem:149 | lượt tải:54

179-KH/BTGTU

Kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn sách "Gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hoá

Lượt xem:207 | lượt tải:67

07/KH-BCĐ

Kế hoạch truyền thông thực hiện chương MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024

Lượt xem:230 | lượt tải:80

14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:737 | lượt tải:249

339/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:791 | lượt tải:266

3572/QĐ-BNN-KH

Quyết định Phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem:827 | lượt tải:414

2075/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" , "Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:753 | lượt tải:247

số 283/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Lượt xem:678 | lượt tải:207

số 282/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:536 | lượt tải:273
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây